ผู้ให้บริการธุรกิจระบบจัดการศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ด

ผู้ให้บริการธุรกิจระบบจัดการศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ด

E700 – Cashier Functional List

E700 – Cashier Functional List อุปกรณ์ให้บริการ ณ จุดขาย,จุดชำระเงิน หรือจุดแคชเชียร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่รวดเร็ว

คุณสมบัติเด่น

 • เปิดรอบการขายแคชเชียร์ (Open Shift)
 • ขายบัตรเงินสด (Cash Card)
 • เติมเงินเพื่อเพิ่มมูลค่าบัตร (Top Up)
 • คืนเงินคงเหลือในบัตร (Refund)
 • รองรับเมนูภาษาไทย, อังกฤษ (TH , EN)
 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร (Check Card Information)
 • ตรวจสอบยอดเงินของแคชเชียร์แบบ Real Time (Spot Check)
 • ตรวจสอบประวัติการทำรายการแต่ละบัตรในวันนั้น (Transaction History)
 • รองรับการคีย์เงินออก / บัตรออกระหว่างวัน (Pick Up)
 • เปลี่ยนบัตรใหม่
 • ขายแบบหลายใบ (Multi sale)
 • คืนแบบหลายใบ (Multi Refund)
 • ปิดรอบการขายของแคชเชียร์ (Close Shift)
 • รายงานการปิดรอบขายแคชเชียร์ (Close Shift Report)